Informaciò Financiera
 
  Links d´Interès
 
Serveis integrals d´Assessorament i Gestiò Empresarial
ASSESSORIA COMPTABLE
 

-COMPTABILITAT, INFORMES ECONÒMIC-FINANCERS 

-COMPTES ANUALS, MEMORIA E INFORMES DE GESTIÓ

-ELABORACIÓ DEL PLA GENERAL COMPTABLE I 
  ADAPTACIONS SECTORIALS

-ANÀLISI I CONSOLIDACIÓ DE BALANÇOS

-CONFECCIÓ DE BALANÇOS , COMPTES DE PERDUES
  I GUANYS E INVENTARIS

-CONSULTORIA

 

Adecuació i planificació comptable de la seva empresa, atenent a la seva forma jurídica i modalitat tributària, amb aplicació del Pla General de Comptes. Supervisió o confecció integral, amb mitjans propis, de la seva comptabilitat financera, pressupostària i de costos, segons el Pla General Comptable.
Estudi, preparació, confecció i dipòsit en el Registre Mercantil, dels Comptes Anuals (Balanços, Pèrdues i Guanys, Memòria, quadre d'origen i aplicació i Informe de l'exercici) i Diligenciat de Llibres Oficials.
La comptabilitat és una eina imprescindible a nivell empresarial i obligatòria a nivell legal, que ha de reflectir la imatge real del patrimoni i de les operacions de la seva empresa.
Una auditoria interna pot tranquil·litzar-lo en aquest sentit, confirmant una bona comptabilitat o,  posant de manifest, inadequades pràctiques comptables que distorsionen la imatge de la mateixa. Podem assessorar-lo amb diferents tipus de revisions comptables


 
SURIMAS
  Rbla. Modolell , 33 Entl. 08840 Viladecans 93 659 40 94
Designed and Powered by Cliff Producciones