Serveis integrals d´Assessorament i Gestiò Empresarial

ASSESSORIA FISCAL

 

TRÁMITS I GESTIONS FISCALS
TRÁMITS I GESTIONS MERCANTILS
CONSULTORIA

Estudi i resolució de les consultes que en terreny fiscal ens presentin els nostres clients relatives a les seves operacions Planificació fiscal mitjançant contacte periòdic amb els directius del client, amb la finalitat d’analitzar les actuacions a dur a terme en el termini que s’acordi, i els paràmetres de les mateixes. Preparació i si escau revisió de les declaracions fiscals que el client, estigui obligat per Llei. Assistència professional i personal en els procediments d’inspecció dels tributs, tant estatals com autonòmics o locals. Resolució de les incidències que puguin produir-se en els diferents procediments que afecten als tributs, incloent en aquest aspecte els recursos de reposició i alçada, dintre de l’àmbit Administratiu, així com la tramitació de sol·licituds de compensació, ajornament, devolució, etc.

 

 
 
 
SURIMAS
  Rbla. Modolell , 33 Entl. 08840 Viladecans 93 659 40 94
Designed and Powered by Cliff Producciones